Wat is het effect van het voortzetten van het mobilisatieschema van de IC op de ligduur van de Post IC patiënt die langer dan 24 uur beademd is?

Upload 7 januari 2024.

Inhoud

Auteurs
 • Pauline Middelhoek, verpleegkundige werkzaam bij Tergooi MC,
 • Esther Dijkstra, verpleegkundige werkzaam bij Tergooi MC
Autorisators
 • Peter Vink, EBP-expert werkzaam bij omni cura ACADEMY

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Als verpleegkundige op de afdeling Intensive Care (IC) sta ik voor een uitdaging. Onze patiënt, Jan, is net van de beademing af na een langdurig verblijf van meer dan 24 uur. We hebben voor hem een intensief mobilisatieschema opgezet tijdens zijn verblijf op de IC, en nu is de vraag of we dit moeten voortzetten nu hij op de Post IC afdeling is. Er is een kans dat het voortzetten van het mobilisatieschema zijn ligduur kan verkorten en zijn herstel kan bevorderen. Echter, er is ook een mogelijkheid dat hij door de intensiteit van het schema uitgeput raakt, wat zijn herstel juist zou kunnen belemmeren. Ik vraag me af wat het bewijs zegt over deze kwestie.

PICO

 • P: Post IC patiënt, langer dan 24 uur beademd, op de verpleegafdeling
 • I: Mobilisatie duur (totale tijd) op de IC per dag
 • C: Mobilisatie duur (totale tijd) op de IC per dag
 • O: Ligduur

De Vraag

Wat is het effect van het voortzetten van het mobilisatieschema van de IC op de ligduur van de Post IC patiënt die langer dan 24 uur beademd is?

Stap 2: Acquire

Zoekstrategie

1: Richtlijnendatabase.nl (06-11-2023)
Filters: geen
'intensive care': 417 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

2: Medline (PubMed) (06-11-2023)
Filters: Systematic Reviews
'(post intensive care) AND (Early Ambulation[MeSH Terms])': 7 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (06-11-2023)
Filters: Clinical Trials
'(post intensive care) AND (Early Ambulation[MeSH Terms])': 14 hits, waarvan 0 geïncludeerd.


Geïncludeerde studies:

 1. Monsees, J, Moore, Z, Patton, D, Watson, C, Nugent, L, Avsar, P, & O'Connor, T. (2022) A systematic review of the effect of early mobilisation on length of stay for adults in the intensive care unit. Nursing in critical care 28(4), 499-509.

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Studiedesign: Systematic Review.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: ernstig
Methodologie

Monsees et al. publiceren een systematic review met meta-analyse. Er zijn 10 RCT’s geïncludeerd, gebaseerd op in, en -exclusiecrireria.  De kwaliteit van het artikel is beoordeeld m.b.v. het beoordelingsformulier voor SR van Omnicura, welke is gebaseerd op onder andere de beoordelings-formulieren van Cochrane Library en de AMSTAR checklist.

De selectie van de artikelen, de beoordeling van de kwaliteit en de dataverzameling werden door een tweede reviewer geverifieerd en gevalideerd. De 10 geïncludeerde RCT’s zijn beoordeeld m.b.v Joanna Briggs Institute (JBI) Checklist for Randomized Controlled Trials. Aangezien blindering onmogelijk is bij deze 10 RCT’s, is er sprake van performance bias.

Risico op Bias

Studiekenmerken:

 • Aantal studies: De review omvatte 10 RCT’s met in totaal 1291 patiënten.
 • Studielocaties: De studies vonden plaats in verschillende settings, waaronder algemene gemengde ICU’s, medische ICU’s en chirurgische ICU’s, verspreid over negen verschillende landen op vier continenten​​.
 • Kwaliteit:
  • Alle studies leden aan performance bias, aangezien het niet mogelijk was om personeel te blinderen vanwege de aard van de interventie.
  • Drie studies hadden vier bronnen van bias, twee studies hadden drie bronnen van bias en de resterende studies hadden twee of één bron van bias​​.

Conclusie:

Gezien de uitgebreide en systematische aanpak, inclusief een grondige zoekstrategie, duidelijke inclusie-/exclusiecriteria, en kwaliteitsbeoordeling met de JBI checklist, zou ik de kwaliteit van deze publicatie als hoog beoordelen.

Gezien de performance bias in alle studies en de variërende niveaus van andere bronnen van bias, zou er een serieus risico op bias kunnen zijn in deze publicatie.

De Resultaten

Monsees et al. (2022)

De studie betreft een systematische review die de impact van vroege mobilisatie (EM) op volwassen patiënten op de intensive care unit (ICU) onderzoekt, gericht op de lengte van het verblijf in de ICU, ziekenhuisduur, duur van mechanische ventilatie, sterfte en functionele onafhankelijkheid​​.

Vier van de geïncludeerde studies waren geschikt voor meta-analyse met betrekking op IC opname duur (ICU LOS). De resultaten zijn voordelig voor de interventie groep maar waren statistisch niet significant met een hoge heterogeniteit (I2=53%). De afname in mediaan dagen varieerden van 2,3 tot 3,9 dagen. Alleen Patman et al rapporteren een toename van 0,3 mean dagen. De zes andere studies rapporteren allen een afname van de ligduur op de IC voor patiënten in de interventie groep. De afname in mediaan dagen varieerde van 0,5 tot 3 dagen.

Ziekenhuis ligduur (Hospital LOS) werd vermeld in 8 van de 10 studies. Twee daarvan, Patman et al., en Maffei et al. waren geschikt voor meta- analyse. De resultaten echter bleken niet statistisch significant ( p=0,53). Twee andere studies rapporteerden een toename van ligduur. Eggmann et al. (p=0,723 met een toename van 3,9 mediaan dagen). Schweickert et al. (p=0,93 met een stijging van 0,6 mediaan dagen). Morris et al. als enige, rapporteerde geen verschil in ligduur. Drie andere studies rapporteerden een afname in ligduur, voor de interventie groep, variërend van 3 tot 10 mediaan dagen. Schujmann et al. (p=0,1) Hodgsen et al. (p=0,33) en Schaller et al. (p=0,011).

Stap 4: Apply

De Conclusie

Wat zegt de evidence?

Ook al waren niet alle studies geschikt voor meta-analyse,  9 van de 10 geïncludeerde studies, behalve Patman et al. geven een afname van ICU ligduur weer. In Dong et al., Schaller et al. en Schujmann is deze afname statistisch significant. Concluderend zijn er aanwijzingen dat (vroeg) mobiliseren op de IC een gunstig effect heeft op ligduur.

De vraag of het voortzetten van het de IC gestarte mobilisatieschema op de verpleegafdeling, effect heeft op de ziekenhuisduur komt niet in de artikelen naar voren. Echter vijf van de 10 studies rapporteren een afname van ziekenhuis ligduur.

Er lijkt  een gunstigere uitkomst te zijn wat betreft zowel IC ligduur als ziekenhuisligduur voor matig ernstig zieke patiënten.

Wat zegt de klinische expertise?

?

Wat zegt de patiënt/cliënt of diens naasten?

?

De Aanbeveling

Het is te overwegen om vroege mobilisatie van de IC voort te zetten op de verpleegafdeling. Hier is geen sterk bewijsmateriaal voor gevonden, verder onderzoek is noodzakelijk.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling