Algemene Voorwaarden

CATdatabank.nl, product van…

omni cura ACADEMY
KvK: 61627690
Lutmastraat 5-iii, 1072 JL, Amsterdam
Email: info@omni-cura.academy


1. Definities

 • Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 • Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
 • Dag: kalenderdag.
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 • AI-chatbot (CATbot): Een door kunstmatige intelligentie aangedreven tool die gebruikt wordt door omni cura ACADEMY om gebruikers te ondersteunen bij het vinden van informatie en het beantwoorden van vragen gerelateerd aan Critically Appraised Topics.

2. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 • Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 • In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Deze algemene voorwaarden omvatten ook het gebruik van de AI-chatbot (CATbot), aangeboden door omni cura ACADEMY op CATdatabank.nl.

3. Ontbindingsrecht

 • Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
 • Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 • Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 • Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 • In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
 • Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
 • Webwinkel vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

4. Uitsluiting Ontbindingsrecht

 • Digitale inhoud waarvoor geen fysieke drager is geleverd, zoals digitale downloads, e-books, en toegang tot de AI-chatbot (CATbot), als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij hiermee zijn ontbindingsrecht verliest.
  • Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de aankoop van credits die gebruikt kunnen worden voor interactie met de AI-chatbot (CATbot), aangezien deze dienst direct na aankoop begint en niet onderhevig is aan herroeping.

5. Levering en Uitvoering

 • De webwinkel verkoopt geen producten waar fysieke levering bij noodzakelijk is.

6. Betaling

 • Betalingen voor credits bestemd voor gebruik met de AI-chatbot (CATbot) moeten vooraf worden voldaan en zijn niet restitueerbaar na de start van de dienstverlening.

7. Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

 • omni cura ACADEMY is niet verantwoordelijk voor de directe of indirecte gevolgen van de antwoorden of adviezen gegenereerd door de AI-chatbot (CATbot). Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die door de chatbot wordt verstrekt.
 • omni cura ACADEMY is niet aansprakelijk voor overdracht van gegevens aan OpenAI als onderdeel van het functioneren van de AI-chatbot (CATbot).

8. Klachten en Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
 • Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

9. Privacybeleid

 • Voor meer informatie over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen, verwijzen we naar ons Privacybeleid.

10. Wijzigingen in de Voorwaarden

 • omni cura ACADEMY behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele versie van de voorwaarden zal beschikbaar zijn op onze website.