Babymassage en gewichtstoename.

Upload 3 februari 2009.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Op de afdeling zuigelingen is het een goed gebruik om babymassage aan te bieden. De verpleegkundigen staan positief tegenover babymassage. De meest genoemde voordelen zijn een snellere toename van het gewicht van baby’s met een te laag geboortegewicht en daardoor een sneller ontslag. Maar het is onduidelijk of deze voordelen daadwerkelijk door wetenschappelijk bewijs kunnen worden onderbouwd.

PICO

 • P: Dysmature baby
 • I: Massage
 • C: Geen massage
 • O: Gewicht en aantal dagen in het ziekenhuis

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: gezocht in de Cochrane database en Medline. Er is alleen gezocht naar systematic reviews en gerandomiseerde studies. Zoektermen: babymassage, baby AND massage, dysmature AND massage, infant AND massage. Resultaat: 1. Er is een Cochrane systematic review (SR) uit 2004 [1] over massage als interventie ter bevordering van groei en ontwikkeling van baby’s met een laag geboortegewicht. Na 2004 zijn twee randomised clinical trials gevonden over de effecten van massage op groei en ontwikkeling van baby’s. 2. In één studie (Diego [2]) wordt gekeken naar het effect van massage op de hart activiteit en maag mobiliteit; deze twee uitkomsten worden vervolgens gecorreleerd aan het gewicht. 3. Een tweede studie (Arora [3]) onderzoekt het effect van massage op groei en neurologisch gedrag van te vroeg geboren baby’s.

Geïncludeerde Studies

  1. Vickers A, Ohlsson A, Lacy JB, Hornsley A. Massage for promoting growth and development of preterm and/or low birth-weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, issue 2. Art. No. CD000390. DOI: 10.1002/14651858.CD000390.pub2. 2. Diego MA, Field T, Hernandez-Reif M, et al. Preterm infant massage elicits consistent increase in vagal activity and gastric motility that are associated with greater weight gain. Acta Paediatrica 2007; 96: 1588-91. 3. Arora J, Kumar A, Ramji S. Effect of Oil massage on growth and neurobehavior in very low birth weight preterm neonates. Indian Pediatrics 2005; 42:1092-1100.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Methode van het onderzoek
  1. De gevonden SR [1] is volgens de methodiek van Cochrane uitgevoerd. De vraagstelling is helder, de zoekacties adequaat en de selectie en beoordeling van de artikelen zijn zorgvuldig gebeurt. De oorspronkelijke onderzoeken worden kort beschreven, zo ook de data extractie en de heterogeniteit van de onderzoeken. Conclusie: de resultaten van de SR zijn valide en toepasbaar.
  2. In de studie van Diego [2] worden een aantal aspecten niet beschreven: randomisatie, blindering en de ‘standaard zorg’. Conclusie: de validiteit is twijfelachtig.
  3. In de studie van Arora [3] et al wordt niets gezegd over blindering. Overige aspecten van de studie zijn volledig en helder verwoord. Conclusie: de validiteit is goed.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Babymassage heeft een positief effect op het gewicht van baby’s die geboren zijn met een te laag geboortegewicht. De extra gewichtstoename is echter gering (5.1 gram per dag) en is klinisch weinig relevant. Er is geen goed bewijs gevonden dat massage leidt tot een sneller ontslag uit het ziekenhuis. De gevonden resultaten geven geen aanleiding om massage bij dysmature baby’s te stimuleren. De geringe winst moet worden afgewogen tegen de tijdsinvestering van verpleegkundigen.

  De Aanbeveling

  • Babymassage heeft een positief effect op het gewicht van baby’s die geboren zijn met een te laag geboortegewicht. De extra gewichtstoename is echter gering, nl 5.1 gram per dag.
  • In het EKZ wordt massage bij kinderen (op beperkte schaal en altijd in overleg met de arts) aangeboden met het doel het welbevinden van kind en ouder te bevorderen. Deze situatie kan vanuit het oogpunt van service blijven bestaan.
  • Level of evidence: A1

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Massage bij kinderen (op beperkte schaal en altijd in overleg met de arts) kan worden aangeboden met het doel het welbevinden van kind en ouder te bevorderen. Deze situatie kan vanuit het oogpunt van service blijven bestaan.