nIPPV of nCPAP bij prematuren.

Upload 1 juli 2018.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Op de afdeling Intensive Care Neonatologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC wordt nIPPV
regelmatig toegepast om apneus bij premature pasgeborenen onder de 37 weken zwangerschapsduur te reduceren. Het is echter niet bekend of nIPPV in vergelijking met nCPAP minder
apneus geeft en de kans op intubatie vermindert. Ook zijn de effecten op langere termijn, zoals
een betere neurologische ontwikkeling of een reductie van bronchopulmonale dysplasie (BPD),
niet bekend. Verpleegkundigen gaan op zoek naar de wetenschappelijke stand van zaken.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Prematuren met apneus (en dreigende respiratoire insufficiëntie)
I:nIPPV
C:nCPAP
O:Aantal apneus, (re)intubatie, neurologische ontwikkeling en BPD
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: PubMed, Cochrane, TRIP en National Guideline Clearinghouse. Er is gezocht naar richtlijnen, Systematic Reviews (SRs), gerandomiseerde studies (RCTs) en niet-gerandomiseerde studies. Zoektermen: nasal continuous airway pressure, continuous positive airway pressure, nasal intermittent mandatory ventilation, nasal intermittent positive pressure ventilation, nIMV, nIPPV, nCPAP, Infant, Extremely Prematur, Prematur*. Resultaten: 1 SR met meta-analyse(1) en 2 RCTs²,³.

Stap 3: Appraise

Methodologie

Methode van onderzoek:
De studie van Lemyre et al.(1)
is een SR van gerandomiseerde studies met een meta-analyse. De SR
is van goede kwaliteit en voldoet aan de kwaliteitseisen van Cochrane. De RCT van Silveira et al.² is een matig uitgevoerde RCT, waarin de randomisatie procedure, blindering en resultaten onduidelijk zijn beschreven. De observatieperiode van 48 uur is relatief kort. Het onderzoek van Pantalitschka et al.3
is een RCT met een cross-over design. De studie wordt goed uitgevoerd, maar de
studie is om praktische redenen gestopt voordat het benodigde aantal patiënten is bereikt. Verder
is ook in deze studie de observatietijd van 6 uur per interventie kort.

Samenvatting Resultaten

In de SR van Lemyre et al.(1)
worden 2 RCTs geïncludeerd met in totaal 54 patiënten. Eén studie
rapporteert een niet-significant verschil in het aantal apneus (gewogen gemiddeld verschil (WMD)
-1.10, 95% Betrouwbaarheidsinterval (BI) -0.53 tot 0.33), terwijl de andere studie wel een significant
resultaat rapporteert (WMD -1.19, 95% BI -2.31 tot -0.07) in het voordeel van nIPPV. Het aantal
intubaties is niet verschillend (Relatief risico (RR) 0.30, 95% BI 0.01 tot 6.84) en ook het gepoolde
verschil in pCO2 tussen nIPPV en nCPAP is niet significant (WMD 0.95, 95% BI -3.05 tot 4.94). Opgemerkt moet worden dat de uitkomsten gemeten zijn na een korte periode van 4 tot 6 uur. Ook
is de onderzochte populatie in deze studies klein.
De RCT van Silveira et al.²
vergelijkt het verschil in respiratoir falen tussen nCPAP en nIPPV. De
prematuren (<37 weken, <2500 gram geboortegewicht) zijn gerandomiseerd in 2 groepen van 40 prematuren waarbij de interventie groep nIPPV en de controlegroep nCPAP kreeg. De uitkomsten zijn respiratoir falen en (re)intubaties. Respiratoir falen is in deze studie een combinatie van 4 criteria: het aantal apneus, de toename van het Respiratoiry Distress Syndrome, bloeden of beschadiging van de neus en onrust. Er wordt een significant verschil gezien in respiratoir falen: 62,5% (25/40) in de nCPAP groep versus 30% (12/49) in de nIPPV groep, p=0.02. Het aantal patiënten met een (re)intubatie is 25% (10/40) in de nCPAP groep versus 12.5% (5/40) in de nIPPV groep, p=0.15. Het onderzoek van Pantalitschka et al.³ is een RCT met een cross-over design. De 16 prematuren (<34 weken, geboortegewicht 1030 – 1740 gram) werden ingedeeld in 4 groepen. Iedere prematuur kreeg afwisselend 4 verschillende vormen van non-invasieve ventilatie (NIV) gedurende 6 uur. Randomisatie bepaalde de volgorde waarin de verschillende vormen van NIV werd aangeboden. De resultaten laten zien dat in de nIPPV groep meer events (bradycardiën en desaturaties per uur) voorkomen dan in de nCPAP groep: 6.7 versus 2.8, p=0.02. Echter, de korte cross-over periode en het zeer kleine aantal patiënten maken het moeilijk conclusies te trekken uit deze studie.

Stap 4: Apply

Conclusie

Uit de verschillende onderzoeken bij premature patiënten komt geen eenduidig resultaat. Toch kan
voorzichtig worden gezegd dat nIPPV betere resultaten lijkt te geven in vergelijking met nCPAP.
nIPPV geeft een significante reductie van het aantal patiënten met respiratoire insufficiëntie en
(re)intubatie. Er dient nog verder onderzoek gedaan te worden met een grotere populatie en een
langere observatieperiode.

Aanbeveling

• Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation (nIPPV) lijkt voordelen te hebben boven nasal
Continuous Positive Airway Pressure (nCPAP) bij prematuren. Het bewijs is echter beperkt.
• Niveau van bewijs: A1

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

De afdeling hoeft geen verandering aan te brengen in de toepassing van nIPPV om apneus bij premature pasgeborenen onder de 37 weken zwangerschapsduur te reduceren. Er is bij de verpleegkundigen behoefte aan een protocol, maar hiervoor moet eerst nog verder onderzoek gebeuren, bijv. welke instellingen men moet hanteren bij het starten, verhogen en/ of verlagen van de nIPPV therapie. Ook is meer kennis nodig over complicaties op korte en langere termijn, zoals bijvoorbeeld voedingsretenties of ernstige beschadiging aan de tractus digestivus. Ook moet gelet worden op de toekomstige mogelijkheden van synchronised ventilation technieken.

Bronvermelding

  1. Lemyre B, Davis PG, De Paoli AG. Nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) versus nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) for apnea of prematurity. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art No.:CD002272. 2. Silveira CS, Leonardi KM, Melo AP, et al. Response of Preterm Infants to 2 Noninvasive Ventilatory Support Systems: Nasal CPAP and Nasal Intermittent Positive-Pressure Ventilation. Respiratory Care 2015;60(12):1772-1776. 3. Pantalitschka T, Sievers J, Urschitz MS, et al. Randomised crossover trial of four nasal respiratory support systems for apnoea of prematurity in very low birthweight infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2009;94(4): 245-248

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.