Wachttijd tot een klinische beslissing m.b.v. POCT op de SEH.

Upload 1 januari 2017.

Algemene Gegevens

AuteursPatrick Eken (Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis)

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Stap 2: Acquire

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Methode van onderzoek:
De studie van Mogensen et al. [1]
onderzoekt de verblijfsduur op de SEH van patiënten met een
vermoeden op een diep veneuze trombose (DVT), acute hartklachten (ACS), acute appendicitis (AA)
en acute bacteriële infectie (ABI). Deze patiënten werden gerandomiseerd voor de POCT meting van
CRP (interventiegroep) en CRP meting d.m.v. regulier laboratorium onderzoek (controle groep). De
uitkomstmaat is de tijd van triage tot een klinische beslissing. De studie is van redelijke kwaliteit met
als kanttekening dat er geen blindering mogelijk was. Ook zijn de groepen klein in omvang. De studie
van Lee et al.² onderzoekt in een multicenter RCT de tijd van binnenkomst tot een klinische beslissing.
Op de blindering na, is dit onderzoek goed uitgevoerd. Ook in de studie van Hsiao et al.³ wordt gekeken
naar de tijd van binnenkomst tot een klinische beslissing, maar nu bij kinderen. De studie is goed
uitgevoerd. Blindering is onmogelijk gezien de interventie. De studie van Jang et al. [4]
onderzoekt de totale tijdsduur van patiënten op de SEH. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende
laboratoriumbepalingen. De studie is goed uitgevoerd, maar ook hier was blindering onmogelijk. De
studie van Nijman et al. [5]
onderzoekt de totale tijd van kinderen op de SEH in een before-after studie. In de
pre-interventie periode worden de bloedbepalingen gedaan via het laboratorium, in de postinterventie
periode gebeuren deze m.b.v. de POCT. Het is een goed uitgevoerd onderzoek. Ook in deze studie wordt
niet geblindeerd.

De Resultaten

Tijd van triage tot klinische beslissing
De RCT van Mogensen et al. [1]
includeerde in totaal 239 patiënten: 30 met klachten van DVT, 57 met ACS, 61 met
de verdenking op een AA en 91 met een ABI. De tijd tot een klinische beslissing was voor patiënten met DVT,
ACS en AA niet significant korter wanneer de POCT werd gebruikt (p=0.91, p=0.75 en p=0.98). Voor patiënten
met een ABI was dit verschil wel significant: mediaan 278 min, interkwartiel afstand (IQR) 123-598 versus 453
min, IQR 257-1127, p=0.009.

Tijd van binnenkomst tot klinische beslissing
In de studie van Lee at al.² worden 1.167 patiënten geïncludeerd in de POCT groep (interventiegroep) en 1.156
in de controlegroep. Er wordt een significant verschil gevonden in het voordeel van de POCT: mediaan 46
min, IQR 33-61 versus 86 min, IQR 68-107, p<0.0001. Ook het onderzoek van Hsiao et al.³ vond een significant verschil tussen de interventie groep (N=114) en de controlegroep (N=111): mediaan 90 min, IQR 55-134 versus 135 min, IQR 105-175, p=0.000. Totale tijd op de SEH De studie van Jang et al. [4] includeerde 5.154 patiënten in de interventiegroep en 5.090 patiënten in de controlegroep. De totale tijd op de SEH daalde significant met 22 min in het voordeel van de interventiegroep: mediaan 350 min, IQR 206-1.002 versus 372 min, IQR 217-1.150, 95% betrouwbaarheidsinterval 4-40. De studie van Nijman et al. [5] registreerde een significant verschil tussen de pre-interventie periode (N=286) en de postinterventie periode (N=728): mediaan 148 min, IQR 108-200 versus 178 min, IQR 135-232, p=0.0001.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Uit verschillende goed uitgevoerde onderzoeken komt naar voren dat het gebruik van POCT een daling
geeft van de tijd tot een beslissing en een daling van de totale tijd op de SEH.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

• Wij adviseren de POCT te implementeren op de SEH.
• Niveau van bewijs: A2

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Voor de bepaling van CRP zal de POCT worden geïmplementeerd. Aandachtspunten bij de implementatie zijn: instructie aan de medewerkers, de automatische koppeling met het digitale patiëntendossier en een procedure voor het geval de POCT vanwege een fout geen uitslag geeft.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

    1. Mogensen CB, Borch A, Brandslund I. Point of care technology or standard laboratory service in an emergency department: is there a difference in time to action? A randomised trial. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine 2011;19(49):1-6. 2. Lee EJ, Shin SD, Song KJ, et al. A point-of-care chemistry test for reduction of turnaround and clinical decision time. American journal of emergency medicine 2011;29:489-495. 3. Hsiao AL, Santucci KA, Dziura J, et al. A randomized trial to assess the efficacy of point-of-care testing in decreasing length of stay in a pediatric emergency department. Pediatric emergency care 2007;23(7):457-462. 4. Jang JY, Sang Shin SD, Lee EJ, et al. Use of a Comprehensive Metabolic Panel Point-of-Care Test to Reduce Length of Stay in the Emergency Department: A Randomized Controlled Trial. Annuals of Emergency Medicine 2013;61(2):145-151. 5. Nijman RG, Moll HA, Vergouwe Y, et al. C-Reactive protein bedside testing in febrile children lowers length of stay at the emergency department. Peadiatric Emergency Care 2015;31(9):633-639.