Wachttijd tot een klinische beslissing m.b.v. POCT op de SEH.

Inhoud

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

De spoedeisende hulp (SEH) wordt steeds drukker en de doorstroom is een nijpend probleem. Eén van de factoren die de doorstroom beïnvloeden, is de tijd die nodig is om te besluiten welke behandeling de patiënt moet krijgen. Een belangrijke laboratorium waarde voor deze besluitvorming is het “c-reactive protein” (CRP), een eiwit dat vrijkomt bij ontstekingen en een indicatie geeft hoe ziek een patiënt is. De bepaling van het CRP via routine laboratoriumonderzoek duurt ongeveer 1 uur. Er is echter ook een andere valide methode, nl. met het Point of Care apparaat (POCT). Deze geeft na enkele minuten al een CRP waarde. De vraag doet zich voor of het gebruik van POCT voor de meting van CRP zorgt voor een verkorting van de wachttijd tot een klinische beslissing op de SEH.

PICO

  • Patient: Spoedeisende hulp patiënten, bij wie bloed geprikt wordt
  • Intervention: POCT meting van CRP
  • Comparison: Regulier laboratorium onderzoek
  • Outcome: Verkorting van de tijd tot klinische beslissing

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Methode van onderzoek: De studie van Mogensen et al. [1] onderzoekt de verblijfsduur op de SEH van patiënten met een vermoeden op een diep veneuze trombose (DVT), acute hartklachten (ACS), acute appendicitis (AA) en acute bacteriële infectie (ABI). Deze patiënten werden gerandomiseerd voor de POCT meting van CRP (interventiegroep) en CRP meting d.m.v. regulier laboratorium onderzoek (controle groep). De uitkomstmaat is de tijd van triage tot een klinische beslissing. De studie is van redelijke kwaliteit met als kanttekening dat er geen blindering mogelijk was. Ook zijn de groepen klein in omvang. De studie van Lee et al.² onderzoekt in een multicenter RCT de tijd van binnenkomst tot een klinische beslissing. Op de blindering na, is dit onderzoek goed uitgevoerd. Ook in de studie van Hsiao et al.³ wordt gekeken naar de tijd van binnenkomst tot een klinische beslissing, maar nu bij kinderen. De studie is goed uitgevoerd. Blindering is onmogelijk gezien de interventie. De studie van Jang et al. [4] onderzoekt de totale tijdsduur van patiënten op de SEH. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende laboratoriumbepalingen. De studie is goed uitgevoerd, maar ook hier was blindering onmogelijk. De studie van Nijman et al. [5] onderzoekt de totale tijd van kinderen op de SEH in een before-after studie. In de pre-interventie periode worden de bloedbepalingen gedaan via het laboratorium, in de postinterventie periode gebeuren deze m.b.v. de POCT. Het is een goed uitgevoerd onderzoek. Ook in deze studie wordt niet geblindeerd.

De Resultaten

Tijd van triage tot klinische beslissing De RCT van Mogensen et al. [1] includeerde in totaal 239 patiënten: 30 met klachten van DVT, 57 met ACS, 61 met de verdenking op een AA en 91 met een ABI. De tijd tot een klinische beslissing was voor patiënten met DVT, ACS en AA niet significant korter wanneer de POCT werd gebruikt (p=0.91, p=0.75 en p=0.98). Voor patiënten met een ABI was dit verschil wel significant: mediaan 278 min, interkwartiel afstand (IQR) 123-598 versus 453 min, IQR 257-1127, p=0.009. Tijd van binnenkomst tot klinische beslissing In de studie van Lee at al.² worden 1.167 patiënten geïncludeerd in de POCT groep (interventiegroep) en 1.156 in de controlegroep. Er wordt een significant verschil gevonden in het voordeel van de POCT: mediaan 46 min, IQR 33-61 versus 86 min, IQR 68-107, p<0.0001. Ook het onderzoek van Hsiao et al.³ vond een significant verschil tussen de interventie groep (N=114) en de controlegroep (N=111): mediaan 90 min, IQR 55-134 versus 135 min, IQR 105-175, p=0.000. Totale tijd op de SEH De studie van Jang et al. [4] includeerde 5.154 patiënten in de interventiegroep en 5.090 patiënten in de controlegroep. De totale tijd op de SEH daalde significant met 22 min in het voordeel van de interventiegroep: mediaan 350 min, IQR 206-1.002 versus 372 min, IQR 217-1.150, 95% betrouwbaarheidsinterval 4-40. De studie van Nijman et al. [5] registreerde een significant verschil tussen de pre-interventie periode (N=286) en de postinterventie periode (N=728): mediaan 148 min, IQR 108-200 versus 178 min, IQR 135-232, p=0.0001.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Uit verschillende goed uitgevoerde onderzoeken komt naar voren dat het gebruik van POCT een daling
geeft van de tijd tot een beslissing en een daling van de totale tijd op de SEH.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

• Wij adviseren de POCT te implementeren op de SEH.
• Niveau van bewijs: A2

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Voor de bepaling van CRP zal de POCT worden geïmplementeerd. Aandachtspunten bij de implementatie zijn: instructie aan de medewerkers, de automatische koppeling met het digitale patiëntendossier en een procedure voor het geval de POCT vanwege een fout geen uitslag geeft.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Geef een reactie