Duur van bedrust na diepe liesklierdissectie.

Upload 1 november 2015.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Wondcomplicaties komen frequent voor bij patiënten die melanomen hebben en een liesklierdissectie hebben ondergaan. Het zoeken naar bewijs naar de risicofactoren is onsamenhangend en schaars. Deze studie evalueert de cijfers die bekend zijn over bedrust als één van de risicofactoren voor wondcomplicaties bij patienten die een liesklierresectie ondergaan in een gespecialiseerd ziekenhuis.

PICO

 • P: Patiënten die een diepe liesklierdissectie ondergaan
 • I: Snelle mobilisatie postoperatief
 • C: Postoperatieve bedrust
 • O: Wondcomplicaties

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: PubMed en CINAHL Zoektermen: Bedrest AND melanoma, early mobilization AND melanoma, groin dissection AND bedrest, ilio- inguinal lymph node dissection AND bedrest. Zonder ‘limitations’. Resultaten: 2 retrospectieve studies [1,2]

Geïncludeerde Studies

  1. Stuiver MM, Westerduin E, ter Meulen S, et al. Surgical wound complications after groin dissection in melanoma patients - a historical cohort study and risk factor analysis. Eur J Surg Oncol 2014 Oct;40(10):12. 2. Wevers KP, Poos HP, van Ginkel RJ, et al. Early mobilization after ilio-inguinal lymph node dissection for melanoma does not increase the wound complication rate. Eur J Surg Oncol 2013 Feb;39(2):185-190. 3. Ter Meulen S. Drie jaar Liesklierzorgpad melanomen in het Antonie van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut. 2014. Deze powerpoint-presentatie is te vinden via google > zoek op ‘Drie jaar zorgpad lieskliertoilet’

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  In de retrospectieve cohort studie van Stuiver et al. [1]
  zijn in de periode van 2003-2013 bij 138 patiënten
  in totaal 145 diepe liesklierdissectie uitgevoerd, bij 7 patiënten beiderzijds, i.v.m. melanoom. In deze
  studie zijn de complicaties en de risicofactoren onderzocht bij diepe liesklierdissectie. In 72% van de
  gevallen trad er een complicatie op, bestaande uit: 45% wondinfectie, 37% seroomvorming en 26%
  huidlap problemen. Als risicofactoren zijn gevonden: leeftijd, BMI, diabetes mellitus, bedrust, roken,
  hart en/of longproblematiek. Aantal dagen bedrust varieerde van 0 tot 7 dagen postoperatief, maar er
  werd geen significant verschil gevonden tussen de groep met complicaties en de groep patiënten zonder
  complicaties en het aantal dagen bedrust (p-waarde 0.78). Leeftijd werd als enige significante risicofactor
  voor wondcomplicaties aangetoond.
  De tweede retrospectieve cohort studie onderzocht het effect van de voorgeschreven bedrust op
  wondcomplicaties. [2]
  In de periode van 1989-2011 zijn er bij 204 patiënten een diepe liesklierdissectie
  uitgevoerd in verband met een melanoom. Bij 48.5% deed zich een complicatie voor, bestaande uit:
  wondinfectie (N=59), seroomvorming (N=39), wondnecrose (N=29). De patiënten zijn onderverdeeld in
  3 groepen met wisselende duur van bedrust en met of zonder splint: groep A - 10 dagen bedrust, met
  splint (N=64), groep B - 10 dagen bedrust, zonder splint (N=89) en groep C- 5 dagen bedrust (N=51).
  Multivariabele analyse laat zien dat in groep B significant meer wondcomplicaties (57.3%) voordeden
  in vergelijking met groep A (40.6%) en C (43.1%) (p=0.013). Wondinfecties kwamen het meest voor in
  groep C (31.4%) echter dit was niet significant verschillend met groep A (20.3%) en groep B (24.7%).
  Seroomvorming kwam het meest voor in groep B (21.3%), gevolgd door groep A (18.8%) en het minst in
  groep C (15.7%), echter geen significant verschil. Wel werd er een significant verschil tussen de groepen
  gevonden m.b.t. wondnecrose. Deze kwam het meest voor in groep B (23.6 %) en was minder in groep A
  (9.4%) en het laagste in groep C (3.9%). Als risicofactoren werden gevonden leeftijd >55 jaar voor één of meer wondcomplicaties, BMI >25 voor wondinfectie en diabetes mellitus voor
  seroomvorming. Verder was de opname duur in groep C significant korter dan in groep A en B (7 dagen
  versus 14.5 en 13 dagen). In de beide artikelen komt niet duidelijk naar voren dat vroegtijdige mobilisatie
  zorgt voor minder wondcomplicaties. Stuiver et al. [1]
  beschrijft kort iets over de bedrust maar niet specifiek
  wat voor invloed dit heeft op de wondcomplicaties. Er wordt niet vergeleken wat er gebeurt t.o.v. de
  complicaties bij 7 dagen of 0 dagen bedrust postoperatief. Het onderzoek van Wevers et al.² laat duidelijk
  zien dat de groep van bedrust zonder splint het meeste complicaties oploopt. De groep met splint is nu
  niet meer van toepassing omdat de splint niet meer wordt toegepast in de praktijk. Tegenwoordig zijn de
  elektrische ziekenhuisbedden voorzien van een Linido-stand die deze functie overneemt. Wevers et al.
  geeft als advies om een nieuwe studie over 3 dagen bedrust te ontwikkelen en eventueel het protocol aan
  te passen.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  In 2 artikelen wordt leeftijd als een risicofactor voor wondcomplicaties genoemd. In het artikel van
  Stuiver et al. wordt alleen gesproken over de gemiddelde leeftijd van de patiënten die mee zijn genomen
  in het onderzoek maar niet vanaf welke leeftijd het risico op wondcomplicaties hoger is. Wevers et
  al. benoemd dat een leeftijd van 55 jaar en ouder een verhoogd risicofactor is voor het ontwikkelen
  van wondcomplicaties na een diepe liesklierdissectie. Wevers et al. benoemd dat het verminderen
  van de bedrust een positief effect heeft op de duur van de opname, de kosten lager zijn en er minder
  kans is op andere complicaties zoals een diep veneuze trombose of een longembolie. Beide gebruikte
  artikelen zijn toegespitst op patiënten met een gemetastaseerd melanoom, dus het betreft niet de
  urologische en gynaecologische patiënten. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de uitkomsten van de
  wondcomplicaties bij het mobiliseren op dag 1 na de operatie.

  De Aanbeveling

  • Het is aan te bevelen om bedrust te beperken tot minder dan 2 dagen. Wondcomplicaties na diepe
  liesklierdissecties lijken niet vaker voor te komen bij patiënten die na 2 dagen mobiliseren. Vroege
  mobilisatie lijkt tevens preventief te werken als het gaat om complicaties zoals decubitus, embolieën
  en delirium.
  • Niveau van bewijs: B

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  In het UMCG is een klein onderzoek gedaan naar de verschillen tussen 5 dagen en 3 dagen bedrust na een diepe liesklierdissectie. Hier blijken weinig tot geen verschillen uit te komen t.o.v. de wondcomplicaties. Er zijn in andere centra zorgpaden ontwikkeld die de patiënten op dag 1 na de operatie laten mobiliseren. De uitkomsten tot nu toe lijken gunstig omdat er niet meer wondinfecties ontstaan. De opnameduur is aanzienlijk korter. Het onderzoek is dus nog in volle gang. Wel is aan te bevelen om het afschaffen van de bedrust op te nemen in een nieuw onderzoek om de mogelijke complicaties goed te monitoren. Door het vroegtijdig mobiliseren wordt de kans op longembolieën en trombose aanzienlijk verminderd. Ook de kans op decubitus en een delier bij de kwetsbare, oudere patiënt hopen we op deze manier te verminderen. Dit zorgt voor een kortere opname duur, minder kosten en snellere doorstroom van patiënten.