Wat is het effect van white noise en muziek als interventie bij nachtelijke onrust door een delier?

Upload 2 december 2020.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

  • Marjolein Groeneveld

Autorisators

  • Peter Vink, EBP-expert werkzaam bij omni cura ACADEMY,
  • Jannick vd Linden, verpleegkundige, klinisch epidemioloog werkzaam bij Catharinaziekenhuis

Stap 1: Ask

Auteurs: Marjolein Groeneveld
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Jannick vd Linden (verpleegkundige, klinisch epidemioloog Catharinaziekenhuis)

Klinisch Scenario

In ons werk als verpleegkundig consulenten geriatrie komen wij regelmatig patiënten tegen met een delier. Het delier wordt meer belastend en ernstiger ervaren, zowel door patiënt, mantelzorgers en professionals, als er sprake is van nachtelijke motorische onrust. Vaak is dit een gevolg van angst door hallucinaties, wanen en desoriëntatie.
White noise is een term die we recent zijn tegengekomen en dan vooral als middel bij tinnitus, slapeloosheid bij volwassenen en baby’s. Daarnaast merken we in de praktijk dat een aantal patiënten zichtbaar ontspannen van hun favoriete muziek. Wij zoeken naar onderbouwing in de literatuur voor de effectiviteit van deze interventie bij motorische onrust door delier, aangezien dit een eenvoudig toepasbare interventie is welke verlichting van de symptomen van het delier kan geven.
Beoordeling
Maximaal 125 woorden.
Correct taalgebruik.
Onzekerheid duidelijk weergegeven.

PICO

P: volwassen, delier
I: white noise, favoriete muziek
C: standaard interventies
O: motorische onrust, nacht
Beoordeling
PICO sluit aan bij het klinisch scenario.
PICO is compleet.
Uitkomst is relevant voor de patiënt.
Uitkomst is neutraal geformuleerd.

Vraag

Wat is het effect van white noise en muziek als interventie bij nachtelijke onrust door een delier?
Beoordeling
De vraag is een voorgrondvraag.
De vraag is concreet.

Stap 2: Acquire

Op richtlijnendatabase.nl is de richtlijn ‘Delier bij volwassenen en ouderen’ gevonden, maar deze bron gaf geen antwoord op de vraag. In oktober is in PubMed een smalle zoekstrategie uitgevoerd met de vrije tekst en MeSH termen delirium, nature sounds, music, white noise, acoustic stimulation, noise, psychomotor agitation, restless sleep, nocturnal agitation. Dit leverde 1 systematic review op (1). Een tweede bredere zoekactie op 7 oktober 2020 leverde een tweede bron op. (2)
Auteurs: Marjolein Groeneveld
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Jannick vd Linden (verpleegkundige, klinisch epidemioloog Catharinaziekenhuis)
1: Richtlijnendatabase.nl (01-11-2019)
'delier': 1 hits, waarvan geïncludeerd.

2: Medline (PubMed) (01-11-2019)
'(((((("Delirium"[Mesh])) OR "Delirium"[tiab]) OR "Delirious"[tiab])) AND (((((((("short term broadband noise") OR "nature sounds"[tiab]) OR "music"[tiab]) OR Noise[tiab]) OR ("Acoustic Stimulation/psychology"[Mesh] OR "Acoustic Stimulation/therapeutic use"[Mesh] OR "Acoustic Stimulation/therapy"[Mesh]))) OR "Noise"[Mesh]) OR "white noise") OR "white noise"[tiab]) AND ((((((("Psychomotor Agitation"[Mesh]) OR "Psychomotor Agitation"[tiab]) OR "restless sleep") OR "nocturnal agitation"[tiab]) OR "nocturnal anxiety"[tiab]) OR "nocturnal hyperactivity"[tiab]) OR "nocturnal restlessness")': 4 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (07-10-2020)
'"delirium"[tiab] AND "music interventions"[tiab]': 4 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

Beoordeling
Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
Datum/periode van zoeken is vermeld.
Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
Zoektermen passen bij de PICO.

Stap 3: Appraise

Methodologie

Auteurs: Marjolein Groeneveld
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Jannick vd Linden (verpleegkundige, klinisch epidemioloog Catharinaziekenhuis)
Studiedesign:
Checklist: cochrane netherlands
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

De publicatie betreft een SR van 8 RCT’s en 2 quasi-experimentele papers, waarvan 3 RCT’s gericht op het vóórkomen en de ernst van het delier postoperatief. Het betrof volwassen patiënten (leeftijd variërend van 45-85 jaar) met een knie of heupoperatie. De interventie betrof luisteren naar muziek (slaapliedjes, Keltische muziek of meditatieve muziek) via speakers post operatief minstens 3-4 uur per dag.

Beoordeling:

De SR is van redelijke kwaliteit. Niet alle gebruikte RCT’s waren van voldoende omvang, maar waren verder van acceptabele kwaliteit.

Auteurs: Marjolein Groeneveld
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Jannick vd Linden (verpleegkundige, klinisch epidemioloog Catharinaziekenhuis)
Studiedesign:
Checklist: cochrane netherlands
Kwaliteit: zeer hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Het betreft een systematic review van systematic reviews met een meta-analyse. Voor muziektherapie bij personen van 60 jaar en ouder met diagnose dementie en gedragsproblemeatiek werden 6 SR’s gebruikt met een AMSTAR score van 2 tot 7.

Beoordeling:

Het betreft een SR van SR’s, met een goede methodologische opzet.

Auteurs: Marjolein Groeneveld
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Jannick vd Linden (verpleegkundige, klinisch epidemioloog Catharinaziekenhuis)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Kwaliteit: gemiddeld
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Het betreft een observationele studie onder de bewoners van zes verpleegtehuizen in Taiwan. Drie centra werden als testgroep aangewezen, drie als controlegroep. Naast agitatie (CMAI) zijn de uitkomstmaten van de studie ook ADL (Barthel index) en cognitief functioneren (MMSE). Deelnemer moesten dagelijks 20 minuten luisteren naar white noise tussen 16 en17 uur gedurende een maand. Het onderzoek is volgens onze beoordeling van redelijke kwaliteit: voor diverse factoren is gecorrigeerd. De minpunten zijn de relatief kleine onderzoekspopulatie en de verdeling testgroep/controlegroep per verpleegtehuis, waardoor de standaardzorg van patiënten kan verschillen.

Beoordeling:

Het onderzoek is volgens onze beoordeling van redelijke kwaliteit: voor diverse factoren is gecorrigeerd. De minpunten zijn de relatief kleine onderzoekspopulatie en de verdeling testgroep/controlegroep per verpleegtehuis, waardoor de standaardzorg van patiënten kan verschillen.

Resultaten

“De review van Sibanda et al trekt de conclusie dat er significant minder delieren voorkomen bij gebruik van muziek postoperatief en adviseert hiervan gebruik te maken binnen de mogelijkheden van de instelling. Het trekt de conclusie op basis van 3 RC’s met in totaal een voldoende grootte onderzoekspopulatie, maar waarbij verschillende uitkomstmaten zijn gebruikt. Er werden 3 RC’s gebruikt. Bij 1 RC waren de uitkomstmaten de MMSE (geheugentest) en de NEECHAM (verwardheidsschaal), gemeten preoperatief en op dag 1, 2 en 3. Uitkomsten van deze metingen geven een significante stijging in MMSE-score aan onder de groep patiënten die muziek luisterden op dag 1 en 2 (p = 0.001), dag 3 (p < 0.001) en over de drie dagen (p = 0.012). (pre op: 29,72 (1,51), dag 1: 26,91 (2,39), dag 2: 27,50 (1,67), dag 3: 28,91 (1,31)) Tevens werd er bij de groep patiënten die muziek luisterden minder episodes van verwardheid gemeten volgens de NEECHAM-scores op dag 1 (p < 0.001), dag 2 (p = 0.002) dag 3 (p < 0.001) en over de 3 dagen (p = 0.014). (dag 1: 24,00 (0,97), dag 2: 25,00 (0,70), dag 3: 28,50 (1,31). De 2 andere RC’s waren de uitkomsten wel/geen delier aan de hand van beschrijvingen uit de rapportage. De eerste RC beschreef dat van de 124 patiënten, 38 een delier kregen, waarvan 36 tot de groep behoorde die geen muziek luisterden (p = 0.001). De 3e RC beschreef dezelfde effecten van het gebruik van muziek op het postoperatieve delier (p = 0.001).”
“De SR van Abraha, et al wordt gebruik gemaakt van 6 SR’s, waarbij rekening is gehouden met de methodologische kwaliteit. Door de data te poolen kan de conclusie getrokken worden dat muziek (op diverse manieren toegepast) een positief effect heeft op agitatie bij patiënten met dementie in diverse settings: Muziektherapie is effectief in het reduceren van agitatie en angst. Diverse meetinstrumenten zijn hiervoor gebruikt (bv NPI, BPRS, CMAI) Om deze uitkomsten te kunnen vergelijken is gebruik gemaakt van de SMD. Uitkomsten in geval van agitatie: (SMD, 0,49; 95% Cl -0,82 to -0,17; p= 0,003) en angst: ( SMD, 0,64; 95% Cl -1,05 to -0,24, p=0,002)”
“In de interventiegroep scoorden patiënten in de posttest situatie gemiddeld 40,07 op de CMAI (SD 6.96), in de pretest gemiddeld 47.52 (SD 9.35). Dit verschil was significant (p<0,001). In de controle groep was de gemiddelde posttest score 42.26 (SD 6.12) en pretest 42.32 (SD 5.84) dit verschil was niet significant. Dit suggereert dat het gebruik van white noise een positief effect kan hebben op agitatie bij dementie, waarbij maar in 1 type setting is gekeken (verpleegtehuis) en door het niet randomizeren andere factoren niet helemaal uitgesloten kunnen worden.”

Stap 4: Apply

Conclusie

We hebben geen artikelen van voldoende kwaliteit gevonden waarbij patiënten met agitatie bij een delier onderzocht werd op de interventie white noise om de agitatie te verminderen. Kunnen deze twee groepen (delier en dementie) met elkaar vergeleken worden op dit punt? Feit is, dat patiënten met dementie een hoger risico hebben op een delier en dat deze groep patiënten dan ook deel uit maken van de groep patiënten die wij beogen in dit onderzoek.
Het doel van de white noise is ontspanning door geluidsstimulatie en uitfilteren van onverwachte geluiden waardoor de agitatie vermindert. Bij zowel delier als dementie wordt onder andere angst als oorzaak van de agitatie genoemd.
Het gebruik van muziek bij agitatie bij dementie en het gebruik van muziek postoperatief lijkt de kans op een delier significant te verminderen.
Gezien het feit dat muziek geen bijwerkingen heeft, lage kosten, eenvoudig is toe te passen en onze persoonlijke ervaringen in de praktijk zouden wij adviseren deze interventie op te nemen in de standaardzorg.

Aanbeveling

Gezien het feit dat muziek geen bijwerkingen heeft, lage kosten, eenvoudig is toe te passen en onze persoonlijke ervaringen in de praktijk zouden wij adviseren deze interventie op te nemen in de standaardzorg.
Verder onderzoek naar het gebruik van white noise in de ziekenhuisomgeving bij patiënten met agitatie bij een delier is noodzakelijk om met meer zekerheid te kunnen zeggen of deze interventie een vermindering geeft in de motorische onrust bij een delier.
Tevens is verder onderzoek nodig om het gebruik van muziek als interventie bij vermindering van agitatie bij delier bij andere patiëntencategorieën dan patiënten opgenomen met knie- en heupoperatie te onderzoeken.

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Sinds uitkomen van deze CAT geven de verpleegkundig consulenten geriatrie advies muziek dan wel white noise in te zetten bij onrust. De wijze waarop dit gebeurt is nog niet gestandaardiseerd even als de momenten of de duur van de interventie. Graag zouden wij vervolg onderzoek zien in het meest effectieve gebruik van muziek white noise. Hierbij zoeken we antwoord op de vraag: bij welke patiënten met delier zetten we dit het beste in, op welk moment en op welke wijze.

Bronvermelding

  1. Sibanda, A, Carnes, D, Visentin, D, & Cleary, M. (2018) A systematic review of the use of music interventions to improve outcomes for patients undergoing hip or knee surgery. Journal of advanced nursing 75(3), 502-516.
  2. Lin, LW, Weng, SC, Wu, HS, Tsai, LJ, Lin, YL, & Yeh, SH. (2018) The Effects of White Noise on Agitated Behaviors, Mental Status, and Activities of Daily Living in Older Adults With Dementia. The journal of nursing research : JNR 26(1), 2-9.
  3. Abraha, I, Rimland, JM, Trotta, FM, Dell'Aquila, G, Cruz-Jentoft, A, Petrovic, M, Gudmundsson, A, Soiza, R, O'Mahony, D, Guaita, A, & Cherubini, A. (2017) Systematic review of systematic reviews of non-pharmacological interventions to treat behavioural disturbances in older patients with dementia. The SENATOR-OnTop series. BMJ open 7(3), e012759.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Webinar PICO Perfectie

Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Het Prachtige PubMed

PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.